Показна вежба во ООУ „Методи Митевски-Брицо“ – општина Лозово и ООУ „Даме Груев“ с. Ерџелија, општина Свети Николе

На 2 Јуни 2022 година се спроведе показна вежба преку симулација во случај на пожар, експлозија и елементарна непогода со цел едукација за постапување во случај на извесна загрозувачка ситуација по здравјето и безбедноста на учениците и вработените во ООУ “Методи Митевски – Брицо” Општина Лозово и ООУ ” Даме Груев” с. Ерџелија, Свети Николе.

Следете нѐ на Фејсбук

Opstina Sveti Nikole
Opstina Lozovo